Organizations

These are the organizations we're affiliated with which in essence reflect our close connection with our Masters.

MITSUYA-KAI International

Soke MITSUYA Seinosuke

Bushinkai Kobu-jutsu

Shihan MUKAIDA Takeshi

Jinen-ryu Tai-jutsu

Shihan MATSUMIYA Masashige

Meifu Shinkage Ryu

Soke OTSUKA Yasuyuki

Yagyu Shinkage Ryu Heihō Doko-kai

Shihan ISHIGURO Mimeshi Giho